Gratis verzending naar België boven 500 €

Algemene Voorwaarden

Article 1 – Voorwerp

De Algemene Verkoopvoorwaarden bepalen de voorwaarden die van toepassing zijn voor de online verkoop van YUSO
producten via de website www.yuso.brussels, tussen enerzijds elke persoon die surft op de website yuso.brussels, hierna de gebruiker genoemd, en anderzijds de BV Zanzali, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0887 515 950 en met hoofdzetel te de Messidorlaan 105, 1180 Brussel, eigenaar van de betreffende website.

Door te surfen naar en gebruik te maken van de website yuso.brussels stemt de gebruiker er bijgevolg mee in alle hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden na te leven. De gebruiker is ervan op de hoogte dat deze op om het even welk moment bijgewerkt kunnen worden. Hij moet deze pagina dus regelmatig raadplegen om kennis te nemen van elke wijziging die eraan aangebracht zou worden.

Personen die onbevoegd verklaard werden, in het bijzonder in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, kunnen in geen geval aankopen doen op deze website.

Article 2 – Bestelling

De producten die te koop worden aangeboden op de website yuso.brussels zijn handtassen of andere mode accessoires die voor de BV Zanzali ontwikkeld worden door de ontwerpster Gaëlle van der Haegen.

De eigenschappen van de lederwaren worden door www. yuso.brussels zoveel mogelijk vooraf gedefinieerd op de webpagina van elk product (model, kleur, enz.), zodat de gebruiker voor hij zijn definitieve bestelling plaatst op de hoogte is van de essentiële kenmerken van de lederwaren die hij bestelt. De gebruiker erkent dat hij tot zijn aankoop overgaat op basis van deze beschrijvingen. Bij elke betwisting met betrekking tot de aard van het artikel zal verwezen worden naar de beschrijvende fiche van het product. De illustraties en afbeeldingen die ter beschikking gesteld worden van de gebruiker hebben echter in geen geval een bindend karakter.

De bestelprocedure ziet er als volgt uit :

Tijdens deze verschillende fases kan de gebruiker de details van zijn bestelling en de totaalprijs bekijken en eventuele fouten corrigeren alvorens zijn bestelling te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van onderhavige verkoopvoorwaarden, de erkenning er kennis van te hebben genomen en de bevestiging zich niet te beroepen op alle andere voorwaarden. Alle gegevens die doorgegeven worden tijdens de bestelling en de bevestiging ervan gelden als bewijs van de transactie.

Na bevestiging van de bestelling op de website erkent de gebruiker dat de aanvaarding gelijk staat aan een duidelijke en onherroepelijke toezegging: de verkoop wordt beschouwd als afgerond en de prijs is onmiddellijk verschuldigd door de gebruiker. De gebruiker heeft dan geen enkel recht meer op rechtzetting, omruiling of retour (onder andere in geval van een fout).

Yuso.brussels bevestigt de bestelling dan per e-mail. Deze e-mail bevestigt enkel de ontvangst van de bestelling door
yuso.brussels.

Er wordt geen enkele verkoopsovereenkomst afgesloten tussen de partijen voor yuso.brussels per e-mail de bevestiging stuurt dat de bestelde producten naar de gebruiker verstuurd werden. Enkel de producten die opgesomd worden in de bevestigingsmail vormen dan het voorwerp van het betreffende contract.

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren indien het gaat om een gebruiker waarmee de website een geschil heeft betreffende de betaling van een eerdere aankoop of die een zeker risico zou kunnen inhouden.

Yuso.brussels verbindt zich ertoe de bestellingen die via de website binnenkomen uit te voeren zolang de eigen voorraad of de voorraad van de leveranciers strekt. Mochten er bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, verbindt yuso.brussels zich ertoe de gebruiker daar zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen en hem in desbetreffend geval ten laatste binnen de 60 dagen volgend op de betaling van de gestorte bedragen terug te betalen. De bestelling van de gebruiker wordt dan automatisch geannuleerd.

Article 3– Prijzen

Alle prijzen op de website yuso.brussels worden vermeld in euro, incl. alle belastingen, maar zonder deelname in de
verzendkosten.

De geldigheidsduur van prijzen van de artikelen die aangeboden worden op yuso.brussels bedraagt 24 uur vanaf de publicatie op de website. De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling.

De prijs kan enkel volledig en in één keer betaald worden.

De artikelen blijven eigendom van yuso.brussels tot de volledige inning van de prijs.

Yuso.brussels doet al het mogelijk om te garanderen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op de website staan juist zijn, maar er kunnen altijd foutjes insluipen. Wordt een fout vastgesteld in de prijs van de goederen die de gebruiker besteld heeft, dan zal yuso.brussels hem daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen via een e-mail en hem de keuze geven om de bestelling opnieuw te bevestigen met de aangepaste prijs of deze te annuleren.

De betaling is door de verbruiker verschuldigd onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling. De gebruiker gaat over tot de betaling van zijn bestelling via het systeem Mollie. De bestelling wordt verwerkt onmiddellijk na de ontvangst van de goedkeuring van Mollie, conform de procedure beschreven in artikel 4.

De website kan een elektronische factuur bezorgen. In dat geval moet de gebruiker het e-mailadres specificeren waarnaar de factuur gestuurd moet worden.

Betalingsvoorwaarden BTW:

Behoudens andersluidende vermelding zijn de prijzen die getoond worden op de website inclusief het Belgische btw-tarief.

Verzending naar een ander land van de Europese Gemeenschap:

Privépersonen: de verkoop omvat het Belgische btw-tarief van 21%.

Ondernemingen: de verkoop is exclusief btw (op voorwaarde dat een geldig intracommunautair btw-nummer gegeven wordt).

Article 4 – Betaling

De website heeft ervoor gekozen om betalingen per creditkaart te aanvaarden via het beveiligde betaalsysteem Mollie dat alle informatie met betrekking tot het gebruik van de kaart versleutelt tijdens de online betaaloperatie via de website.

De volgende kaarten worden aanvaard: Visa, MasterCard / Eurocard of Bancontact, Maestro. De online betaalpagina vraagt aan de gebruiker om het nummer en de vervaldatum van de kaart, evenals de veiligheidscode (nummer van 3 cijfers op de achterkant van de kaart) in te geven.

De website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het eventuele gebruik (frauduleus of ander) van de creditkaart door derden, ook als gevolg van onderschepte berichten. Wanneer zijn bestelling afgerond is, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de beveiligde website Mollie voor de afronding van de betaaltransactie. Dit mechanisme garandeert de vertrouwelijkheid van de betaalgegevens (vooral de nummers van de creditkaarten), want de website wordt nooit in kennis gesteld van het nummer van de creditkaart van de gebruiker. De financiële instelling krijgt dit nummer onder versleutelde vorm.

De website krijgt een certificaat dat uitgegeven wordt door Verisign en dat de echtheid bevestigt van het bestaan van Mollie en een SSL-certificaat voor de versleuteling van vertrouwelijke gegevens.

Wanneer de bestelling aanvaard en bevestigd werd, gaat Mollie over tot de verificatie en de uitvoering van de betaling.

Article 5 – Eigendom – risico’s

De eigendomsoverdracht van het product vindt pas plaats na de integrale betaling van het product, ongeacht de leveringsdatum.

De overdracht van de risico’s vindt plaats op het moment dat het product aan de gebruiker geleverd wordt als het gaat om een privépersoon (consument in de zin van de Belgische wet van 6 april 2010 met betrekking tot de praktijken van de markt en de bescherming van de consument).

Gaat het om een verkoop aan een professional, dan wordt het verliesrisico overgedragen zodra het pakje overhandigd wordt aan de transporteur.

De datum die vermeld wordt op het leveringsdocument is een geldig bewijs van de leveringsdatum.

Article 6 – Verzending en levering

Zodra de bestelling bevestigd wordt, stuurt yuso.brussels ter informatie een bevestigingsmail naar de gebruiker.

Na deze e-mail wordt de bestelling door yuso.brussels klaargemaakt en zo snel mogelijk en ten laatste 30 dagen na de
bevestigingsmail verzonden (onder voorbehoud van validering van de betaling en de beschikbare voorraad). Er wordt een nieuwe e-mail gestuurd naar de gebruiker wanneer het pakje verzonden wordt door yuso.brussels.

De producten worden geleverd op het adres dat de gebruiker doorgegeven heeft tijdens de bestelprocedure.

De levering van de producten kan enkel plaatsvinden op de 5 werkdagen (geen enkele levering zal gebeuren tijdens het weekend of op wettelijke feestdagen). De gebruiker wordt geïnformeerd dat elke bestelling die op vrijdagnamiddag geregistreerd wordt op de website pas op maandag verwerkt zal worden.

De levering vindt plaats binnen de :

Deze termijnen worden slechts ter informatie vermeld.

Yuso.brussels wijst alle aansprakelijkheid af voor elke vertraging, het verlies van de bestelde producten of een staking bij de post- of transportdiensten. In deze gevallen moet de gebruiker de nodige stappen ondernemen, rechtstreeks bij de postdiensten of de transporteur.

Om de perfecte staat en bescherming van de producten tijdens het transport te garanderen worden ze zorgvuldig verpakt door yuso.brussels. De gebruiker moet de verpakking en de producten nakijken op het moment van de levering.

Een onmiddellijke vaststelling van een anomalie als gevolg van het transport moet verplicht onmiddellijk genoteerd worden op het transportdocument in het bijzijn van de transporteur of diens vertegenwoordiger, of ten laatste binnen de 3 dagen (feestdagen inbegrepen) na de levering (poststempel geldt als bewijs). Een kopie van de vaststelling wordt binnen dezelfde termijn per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en per e-mail (info@yuso.brussels) gericht aan yuso.brussels.
Elk probleem met betrekking tot de geleverde artikelen (beschadigde artikelen, ontbrekende artikelen, gebroken artikel, defect artikel, …) moet doorgegeven worden aan yuso.brussels binnen de 3 dagen (feestdagen inbegrepen) na de levering (poststempel geldt als bewijs) en elk voorbehoud en alle klachten met betrekking tot de niet-conformiteit of het ontbreken van de artikelen moeten per e-mail (info@yuso.brussels) en per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs doorgegeven worden aan:
Zanzali BV, de Messidorlaan 105, 1180 Brussel, België.

Na het verstrijken van deze termijn wordt geen enkele klacht nog aanvaard.

Article 7 – Herroepingen

De consument heeft het recht om de verkoper te laten weten dat hij afziet van de aankoop en dit zonder sanctie en zonder vermelding van een motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van de levering van het product of van de afsluiting van het dienstcontract.

Alle artikelen moeten dan in hun oorspronkelijke staat teruggestuurd worden vanuit het land waar de bestelling naartoe gestuurd werd. De artikelen moeten teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke verpakking om te garanderen dat ze goed beschermd zullen zijn tijdens het transport. Het kan zijn dat de terugzending niet aanvaard wordt als het lederwarenartikel beschadigd is. De lederwaren moeten volledig intact en onbeschadigd teruggestuurd worden. Het kan zijn dat beschadigde lederwaren niet aanvaard worden en weer teruggestuurd worden naar de gebruiker.

De terugbetaling zal ten laatste gebeuren binnen de dertig dagen na de herroeping.

De gebruiker moet de bestelde artikelen op eigen kosten terugsturen.

De gebruiker kan zich niet beroepen op zijn herroepingsrecht voor artikelen die speciaal gemaakt werden op basis van zijn specificaties en richtlijnen (gepersonaliseerde artikelen) of die door hun aard niet teruggestuurd kunnen worden of die snel zouden beschadigen of bederven.

De gebruiker moet zijn terugzending doorgeven via het tabblad ‘terugzending’ in het menu van zijn klantenaccount.

Article 8 – Aansprakelijkheid

Yuso.brussels kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging of de niet-uitvoering van de bestelling indien die te wijten is aan een technische oorzaak of enige andere oorzaak waarover het bedrijf geen controle heeft. In dergelijk geval heeft de website het recht om het transport en de levering te vertragen of de bestelling te annuleren.

Yuso.brussels wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de wetgeving van het land van levering.

Mochten de producten die geleverd werden door yuso.brussels over een verborgen gebrek beschikken, dan behoudt
yuso.brussels zich het recht voor om naar keuze het probleem op te lossen of het betreffende product te vervangen door een ander product.

yuso.brussels kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor nadelen of schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals een panne, een externe intrusie of de aanwezigheid van computervirussen of voor enig ander feit dat als overmacht gekwalificeerd kan worden.

De inhoud die beschikbaar is op yuso.brussels wordt weergegeven zonder enige garantie op correctheid. yuso.brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die eruit voortvloeit, met inbegrip van directe en indirecte schade of
gebruiksderving voortvloeiend uit het gebruik van de website.

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om wanneer dan ook wijzigingen aan te brengen aan de website en de inhoud ervan, ook aan de tarieven, de beschrijvingen en de voorraden, en dit zonder enige kennisgeving aan de al dan niet geregistreerde gebruikers. De foto’s en illustraties bij de producten op de website yuso.brussels hebben geen contractuele waarde en houden in geen geval de aansprakelijkheid van yuso.brussels in.

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om bepaalde diensten of elementen zonder kennisgeving van de website te halen of aan te passen. Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om op om het even welk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website tijdelijk of definitief volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruiker te informeren. Yuso.brussels kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die gekoppeld is aan de wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de website. Bovendien kan yuso.brussels de toegang beperken tot bepaalde delen of de hele website.

De website yuso.brussels kan hyperlinks bevatten die de gebruiker doorsturen naar andere websites. Yuso.brussels kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze websites mochten deze in strijd zijn met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan door de gebruiker.

Yuso.brussels is niet aansprakelijk voor de fraude of de nalatigheid van zijn werknemers, onderaannemers en uitvoerende agentschappen.

Article 9 – Intellectueel eigendom

Alle creaties, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen op yuso.brussels zijn het exclusieve eigendom van BV Zanzali en worden wereldwijd beschermd door het intellectuele en/of industriële eigendomsrecht.

De gebruikers mogen de inhoud enkel opslaan, afdrukken en weergeven voor persoonlijk gebruik. De gebruikers mogen de inhoud van deze website, volledig of gedeeltelijk, niet publiceren, bewerken, verspreiden of reproduceren, in geen enkel formaat. Ze mogen geen informatie wijzigen, vertalen, ontkrachten of decompileren of bewerkingen creëren die gebaseerd zijn op de software of begeleidende documentatie die geleverd werd door Gaëlle van der Haegen.
Het merk “YUSO” is het exclusieve eigendom van de BV Zanzali. De gebruiker mag dit merk in geen geval gebruiken. De gebruiker stemt ermee in om deze merken of merken die eraan gekoppeld zijn niet te gebruiken.

Elke hyperlink van deze website of elke link die gebruik maakt van framing of in-linelinking is formeel verboden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van yuso.brussels.

Article 10 – Privacybeleid

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens.

Vergaren en gebruik van informatie

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te vergaren, met name wanneer deze een bestelling plaatst op de website. Alle vergaarde persoonlijke gegevens zijn exclusief bestemd voor intern gebruik door yuso.brussels.

Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker in met de hierna beschreven verwerking van zijn persoonlijke gegevens en garandeert hij dat alle door hem verstrekte gegevens correct zijn. De op de website verzamelde gegevens zijn de volgende: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, nummer en vervaldatum van de creditkaart. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze informatie automatisch verwerkt wordt.

Cookies:

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te vergaren door het gebruik van cookies (klein bestand dat door een internetserver verstuurd wordt en dat op de harde schijf van de computer geplaatst wordt).

Deze cookies dienen om op anonieme wijze inlichtingen te verzamelen over de bezochte pagina’s en elementen van de website. Deze informatie wordt niet gelinkt aan informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden, maar ze wordt wel gegroepeerd om yuso.brussels te informeren over de manier waarop het publiek de website gebruikt. De informatie over de artikelen die de gebruiker toevoegt aan zijn winkelmandje wordt bewaard, zodat zijn keuzes niet verloren gaan tussen twee bezoeken door. De identiteit van de gebruiker blijft echter onbekend voor yuso.brussels, tenzij deze een bestelling plaatst.

De gebruiker kan het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen door in zijn browser de juiste parameters te selecteren.
Hij wordt echter geïnformeerd dat dit tot gevolg kan hebben dat hij geen toegang heeft tot bepaalde functies van de website.

Wanneer de gebruiker op de website surft kunnen ook cookies van partnerondernemingen op de website van de gebruiker geplaatst worden. Deze cookies zijn bedoeld om de geraadpleegde of gekochte elementen op de website yuso.brussels te identificeren en om de surfgegevens te verzamelen om zo het reclameaanbod – los van de website – voor de gebruiker te personaliseren. In het kader van deze reclame door partners kan yuso.brussels gegevens doorgeven aan partners over de artikelen die door de gebruiker bekeken werden en over de aard van zijn aankopen. Recht op toegang en rechtzetting

Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt de gebruiker op om het even welk moment over het recht op toegang, rechtzetting, wijziging en verwijdering van de gegevens door een e-mail te sturen naar info@yuso.brussels.

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om wanneer en om welke reden dan ook wijzigingen door te voeren in zijn privacybeleid.

Article 11 – Ongeldigheid

Indien een gedeelte van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd wordt, zal dat in geen enkel opzicht een invloed hebben op alle andere clausules die wel van kracht blijven.

Mocht een voorwaarde niet langer toereikend zijn, zal dit opgelost worden op basis van de procedures voor postorderbedrijven met hoofdzetel in België.

Article 12 – Duur

Onderhavige voorwaarden blijven gelden zolang de door yuso.brussels aangeboden diensten online blijven staan.

Article 13 – Bewijs

De geïnformatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden opgeslagen worden in de informaticasystemen van yuso.brussels, zullen beschouwd worden als bewijs van de communicaties, de bestellingen en de betalingen die plaatsgevonden hebben tussen de partijen.

Article 14 – Toepasbare wet en bevoegdheid

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van een geschil wordt het Belgische recht
toegepast en zijn de rechtbanken van het Brusselse gerechtelijke arrondissement als enige bevoegd.