Gratis verzending naar België boven 500 €

Privacy & Cookiebeleid

Privacy & Cookiebeleid

1. Algemeen

YUSO hecht veel belang aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening 2016/679 inzake de bescherming van persoonsgegevens, hierna: “AVG”), alsook de wetgeving betreffende elektronische communicatie en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe YUSO uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en met welk doel. Deze informatie is bedoeld om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten waarover u als betrokkene beschikt bij het gebruikmaken van onze diensten, en dit zowel op de website, als in de fysieke winkels of bij andere mededelingen van uw gegevens aan YUSO.

2. Verwerkingen van uw persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring betreft persoonsgegevens van natuurlijke personen, met name gegevens die toelaten iemand
rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren. In wat volgt informeren wij u welke specifieke persoonsgegevens er door ons verwerkt worden, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond.

2.1 Webshop: bestellingen en leveringen

Wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop worden uw voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatie- en/of leveringsadres en betalingsgegevens verwerkt. Wij gebruiken deze accountgegevens om de betaling te finaliseren, uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling. De verwerking van uw accountgegevens in het kader van een orderafhandeling op de website is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

2.2 Vragen en klachten

Bij het invullen van het contactformulier op de website geef u volgende persoonsgegevens op: voornaam, achternaam, e- mailadres en uw vraag of bericht. Indien u ons rechtstreeks contacteert (per e-mail, telefoon of brief) verwerkt onze
klantendienst uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens enkel om zo goed mogelijk te kunnen reageren op uw vraag of klacht. Telefoongesprekken met onze klantendienst worden niet opgenomen of bewaard. Daarnaast kunnen we uw e-mailadres gebruiken om enquêtes uit te sturen ter verbetering van onze dienstverlening.
Het meedelen van deze gegevens gebeurt op basis van uw toestemming. Het verdere gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van YUSO.

2.3 Marketingcommunicatie

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief geeft u de volgende persoonsgegevens door: voornaam, achternaam, e-
mailadres, aanspreektitel, land, postcode en taal. Productinformatie op maat stellen we samen op basis van uw gegevens, zoals uw verlanglijst en eerdere aankopen en bestellingen, en ook op basis van cookies waar onze website gebruik van maakt.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantensysteem om u op deze manier te kunnen informeren over onze acties, promoties, voordelen en evenementen. Daarnaast communiceren we sommige van onze marketingacties via onze eigen website, websites van derde partijen en verschillende social media platformen zoals Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn. Wij kunnen doelgroepen maken op basis van e-mailadressen, gsm-nummers, of van bezoekers van onze website en deze benaderen met gepersonaliseerde advertenties via deze kanalen. We sturen deze communicaties als u daar uw toestemming voor hebt gegeven. U zult ook bepaalde informatie krijgen in het geval u reeds een bestaande klantenrelatie hebt met YUSO, als wij vermoeden dat u interesse hebt in of gebaat bent bij onze diensten of producten. Wij baseren ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang van YUSO.

2.4 Evenementen

Als u deelneemt aan een YUSO evenement registreren we meestal uw naam, voornaam en e-mailadres. Op de meeste
evenementen loopt ook een fotograaf rond om sfeerbeelden vast te leggen en foto’s te nemen van de aanwezigen, die we achteraf op onze sociale media kunnen plaatsen. Op bepaalde events kunt u ook poseren voor de photobooth en u e-mailadres registreren om uw foto’s in u mailbox te ontvangen. Uw contactgegevens worden verwerkt zodat we u kunnen inschrijven voor het event en om gerelateerde informatie op te sturen. Foto’s kunnen op onze sociale mediakanalen worden gepubliceerd om het event in de kijker te zetten. U registratie voor het event gebeurt dus op basis van uw toestemming en ook voor het achteraf versturen van de foto’s van de photobooth wordt eerst toestemming gevraagd. Het publiceren van foto’s op sociale media is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van YUSO voor online visibiliteit. U kunt uw toestemming steeds intrekken overeenkomstig punt 5 van deze Privacyverklaring of vragen om uw foto te verwijderen door een link of verwijzing van de foto te sturen naar info@yuso.brussels

2.5. Automatische verzameling van persoonsgegevens

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën om een optimale werking van onze website te garanderen. Zo verwerken wij uw surfgedrag op anonieme basis, o.a. via Google Analytics, ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website. Voor meer informatie hieromtrent kunt u ook onze Cookieverklaring raadplegen. Onze website maakt gebruik van de Facebook en Google pixel, voor onze eigen advertenties en voor advertenties via een derde partij. Deze worden vooral gebruikt voor het plaatsen van gerichte advertenties op de website van derde partijen en om te meten hoe onze campagnes presteren. Hoe u cookies kunt verwijderen, leest u in onze Cookie verklaring.

3. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden in onze informatiesystemen niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de dienst te leveren of dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen, namelijk uw contactgegevens, bepaalde accountgegevens en foto’s, houden wij bij zolang uw toestemming blijft gelden. De informatie die u ons toestuurt via het contactformulier of in het kader van vragen of klachten, wordt bewaard zolang deze nodig is om het formulier of de inhoud van uw e-mail volledig te kunnen beantwoorden en verwerken. Vervolgens bewaren wij deze dossiers gedurende twee jaar in ons archief om gerelateerde vragen of klachten te raadplegen voor optimalisatie van onze dienstverlening. Klantgegevens betreffende uw aankopen en leveranciersgegevens bewaren wij zo lang als redelijkerwijs nodig is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af te dwingen. Daarom worden deze persoonsgegevens bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en tot 10 jaar daarna. In alle gevallen kunnen persoonsgegevens langer worden bewaard wanneer daartoe een wettelijke of reglementaire reden voor is, of korter wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er niet langer een gerechtvaardigde grond is om deze gegevens te bewaren.

4. Overdracht en doorgifte van persoonsgegevens

YUSO deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij :

Wij beperken de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Wanneer wij uw persoonsgegevens toch doorgeven aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailing diensten, neemt YUSO de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving en deze Privacyverklaring. Deze regelingen ter bescherming van uw persoonsgegevens kunnen bindende bedrijfsvoorschriften, contractuele bepalingen of goedgekeurde certificering mechanismen omvatten.

5. Welke rechten hebt u betreffende uw persoonsgegeves?

YUSO gebruikt uw persoonsgegevens voor welbepaalde doeleinden en verzamelt enkel de persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn om die doeleinden te kunnen bereiken. We willen zo transparant en duidelijk mogelijk zijn omtrent de
activiteiten waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In overeenstemming met de AVG,  vindt u hieronder uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Recht om geïnformeerd te worden

YUSO streeft ernaar transparant te zijn door de nodige informatie te verstrekken over de verwerkingen van uw
persoonsgegevens, via deze Privacyverklaring of via specifieke kennisgevingen op het moment van het verzamelen ervan.

Recht op inzage

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens en een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die YUSO over u bijhoudt.

Recht op verbetering

Indien de persoonsgegevens die YUSO over u bewaart onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen deze te verbeteren of aan te vullen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens wanneer u die zelf verstrekt. Zo kunt u uw accountgegevens in uw persoonlijke account online op elk moment bijwerken.

Recht op gegevensverwijdering

In bepaalde gevallen hebt u het recht te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. We zullen uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging wissen indien we geen wettelijke reden of gerechtvaardigde grond hebben om door te gaan met de verwerking ervan.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat we de gegevens wel mogen bewaren, maar niet verder mogen verwerken.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Dit recht is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt op basis van toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. YUSO zal uw persoonsgegevens in een gestructureerd en raadpleegbaar formaat overmaken aan uzelf en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze.

Recht van bezwaar 

U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien de verwerking gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang van YUSO of op grond van het algemeen belang. Wij zullen de verwerking stopzetten, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking of voor de uitoefening van rechtsvorderingen. Ook in geval van direct marketing kunt u bezwaar maken en worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die YUSO heeft verzameld met uw toestemming, kunt u op elk ogenblik deze toestemming intrekken. Zo kunt u zich uitschrijven van onze nieuwsbrieven, onze marketingcommunicaties of evenementen.
Daarnaast kunt u het online contactformulier invullen met daarin de vraag om een bepaalde toestemming in te trekken of een email versturen naar info@yuso.brussels.


Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

U kunt deze rechten uitoefenen door verzending van een e-mail aan info@yuso.brussels of per brief naar het hoofdkantoor, t.a.v. BV Zanzali , de Messidorlaan 105, 1180 Brussel, Belgium. Om zeker te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kunt u via e-mail alleen een verzoek sturen vanuit het emailadres dat bij ons gekend of geregistreerd is, en per brief mits toevoeging van een identiteitsbewijs. Indien u van mening bent dat YUSO uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Belgische gegevensbeschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

YUSO heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing van persoonsgegevens aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan YUSO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. YUSO houdt eraan u te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die YUSO niet controleert en waarop onze Privacy- & Cookieverklaring niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door YUSO. YUSO is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden u dus aan om aandachtig elk privacyverklaring van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van onze Privacy- & Cookieverklaring.

7. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacyverklaring wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat
exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Franstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien ter interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.

8. Updates

YUSO kan deze Privacyverklaring in de toekomst steeds wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd.
Daarom raden wij u aan om deze pagina regelmatig te controleren voor mogelijke updates.

Cookiebeleid

YUSO maakt op haar website gebruik van cookies (klein bestand dat door een internetserver verstuurd wordt en dat op de harde schijf van de computer geplaatst wordt).

Bepaalde cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website, wat betekent dat u het gebruik van deze cookies moet accepteren om toegang te krijgen tot de website.

Dit worden ‘functionele cookies’ genoemd.

Andere cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, om onze website en ons producten aanbod te verbeteren. U kunt deze cookies desgewenst blokkeren. Ze worden ‘analytische cookies’ genoemd.

Deze cookies dienen om op anonieme wijze inlichtingen te verzamelen over de bezochte pagina’s en elementen van de website. Deze informatie wordt niet gelinkt aan informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden, maar ze wordt wel gegroepeerd om yuso.brussels te informeren over de manier waarop het publiek de website gebruikt. De informatie over de artikelen die de gebruiker toevoegt aan zijn winkelmandje wordt bewaard, zodat zijn keuzes niet verloren gaan tussen twee bezoeken door. De identiteit van de gebruiker blijft echter onbekend voor yuso.brussels, tenzij deze een bestelling plaatst.

Bovendien kunt u de instellingen van uw internetbrowser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari etc.) op elk moment wijzigen om cookies te voorkomen, blokkeren of filteren.

Wanneer de gebruiker op de website surft kunnen ook cookies van partnerondernemingen op de website van de gebruiker geplaatst worden. Deze cookies zijn bedoeld om de geraadpleegde of gekochte elementen op de website yuso.brussels te identificeren en om de surfgegevens te verzamelen om zo het reclameaanbod – los van de website – voor de gebruiker te personaliseren. In het kader van deze reclame door partners kan yuso.brussels gegevens doorgeven aan partners over de artikelen die door de gebruiker bekeken werden en over de aard van zijn aankopen. Recht op toegang en rechtzetting

Conform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in het kader van de verwerking van persoonlijke gegevens, beschikt de gebruiker op om het even welk moment over het recht op toegang, rechtzetting, wijziging en verwijdering van de gegevens door een e-mail te sturen naar info@yuso.brussels.

Yuso.brussels behoudt zich het recht voor om wanneer en om welke reden dan ook wijzigingen door te voeren in zijn
privacybeleid.